Piesza Pielgrzymka Głogowska

Informacje

Regulamin Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej

Głogów, dnia 11.06.2021

Regulamin Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej

I Zasady ogólne

 1. Pielgrzymka jest aktem religijnym. To „rekolekcje w drodze”. W związku z tym każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w:
  1. Codziennej Mszy Świętej;
  2. Wspólnej modlitwie (Różaniec, Godzinki, Anioł Pański, Apel Jasnogórski);
  3. Konferencjach i naukach.
 2. Pielgrzymka ma wymiar pokutny, dlatego:
  1. zakazuje się palenia papierosów, picia alkoholu oraz odłączania się od grupy
   w czasie marszu,
  2. zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu,
  3. obowiązuje bezwzględnie skromny strój,
  4. Obowiązuje zakaz kąpieli w zbiornikach wodnych: baseny, stawy, itp.
 3. Idziemy do Matki razem – jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa – to wiele znaczy! To nie tylko uświęcone tradycją zwroty: „Siostro”, „Bracie” do wszystkich uczestników Pielgrzymki, ale to jeszcze bardziej troska o klimat, jaki tworzymy wokół siebie: życzliwość, wielką kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza starszych; wykorzystanie wszelkich posiadanych talentów i możliwości (np. muzycznych, medycznych, technicznych); włączenie się w służby i dyżury (noszenie bagaży)
  dla dobra grupy czy całej Pielgrzymki.
 4. Identyfikator jest dokumentem stwierdzającym tożsamość Pielgrzyma i uprawniającym do uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce Głogowskiej. Należy go nosić w widocznym miejscu. Identyfikator uprawnia do korzystania z wszelkich świadczeń pielgrzymkowych (posiłek, nocleg, przebywanie w grupie, transport bagażu, opieki medycznej).
 5. Obowiązuje posłuszeństwo wobec Kierownictwa Pielgrzymki, księży przewodników, służb pielgrzymkowych.
 6. Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki oraz zaleceń księży przewodników i służb porządkowych, a także postępowanie niezgodne z istotnymi celami i duchem pielgrzymki pociąga za sobą sankcję wykluczenia z grona pielgrzymów.
 7. W czasie pielgrzymki przestrzegamy wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (załącznik nr 1) i obowiązujących przepisów.

II Zapisy

 1. Zapisy prowadzone są poprzez stronę internetową (www.piegrzymka.glogow.p/zapisy), a także w głogowskich parafiach św. Mikołaja, NMP Królowej Polski i w Kożuchowie w parafii Matki Bożej Gromnicznej.
 2. Przy zapisach uiszczamy opłatę na poczet organizacji pielgrzymki w wysokość 300 zł.
 3. Dzieci do 15 r. ż. uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po uprzedniej, pisemnej zgodzie rodziców (załącznik nr 2).
 4. Młodzież w wieku 16-18 lat uczestniczy w pielgrzymce za pisemną zgodą rodziców (załącznik nr 3).
 5. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z zasadami określonymi w „Klauzuli informacyjnej dot. ewidencji uczestników Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej” (załącznik nr 4).
 6. Każdy uczestnik wyraża zgodę na użycie swojego wizerunku do potrzeb Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej i w konsekwencji powyższego wyraża zgodę na:
  1. fotografowanie uczestnika
  2. rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej, także tych, w których uczestniczyć będzie pielgrzym
  3. użycie wizerunku, w związku z działalnością prowadzoną przez Pieszą Pielgrzymkę Głogowską na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
   w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.

III Program dnia

 1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego
  i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników.
 2. Podczas duchowych punktów programu zachowujemy „święte milczenie”.
 3. Zachęcamy wszystkich uczestników do włączenia się w prowadzenie wspólnych modlitw i śpiewów na trasie pielgrzymki.
 4. Należy z góry nastawić się na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygodę, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne dolegliwości fizyczne.
 5. Wdzięczność to wielki wymiar człowieczeństwa. Będziemy ją wzbudzać podczas całej drogi wobec Pana Boga i Matki Bożej, a na pielgrzymim szlaku trzeba ją okazać wobec wszystkich spotkanych ludzi na każdy, nawet najmniejszy gest dobroci, ponieważ wszystko jest gestem dobrej woli. Naucz się za wszystko dwa razy podziękować!
 6. Pamiętajmy, że za rok przyjdą w te same miejsca kolejni pielgrzymi. Pozostawione przez nas świadectwo będzie owocować w następnych latach.

IV Organizacja marszu

 1. Na czele pielgrzymki stoi ksiądz kierownik.
 2. Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za znakami przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 3. W kościołach i publicznych pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 4. Po dojściu do miejsca postojowego każdy pielgrzym obowiązkowo dezynfekuje dłonie, płynem do dezynfekcji.
 5. W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowych pielgrzymki.
 6. Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
  w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy uzyskać zgodę księdza kierownika.
 7. Wszyscy księża noszą sutanny, idący na końcu grupy służą w Sakramencie Pokuty.

V Noclegi

 1. Ze względu na obowiązującą sytuację sanitarno-epidemiologiczną wszystkie noclegi organizowane są w szkołach, halach sportowych i innych tego typu obiektach.  Zabrania się organizowania noclegu na własną rękę u osób prywatnych.

VI Transport

 1. Wszystkie samochody organizowane są przez kierownictwo pielgrzymki.
 2. Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia księdza kierownika.
 3. Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane.
 4. Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne
  i poszczególnych służb.

VII Osobiste wyposażenie pielgrzyma

 1. Nie zabiera się na pielgrzymkę rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 2. Każdy pielgrzym powinien posiadać:
  1. podręczną m. in. z używanymi indywidualnie lekami oraz obowiązkowo płyn do dezynfekcji rąk.
  2. Prowiant na czas marszu oraz kubek.
  3. Obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana).
  4. Obowiązkowe nakrycie głowy oraz pelerynę przeciwdeszczową.
  5. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik.
  6. Dokumenty.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki.
 2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz kierownik pielgrzymki.
 3. W każdej chwili pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej

Obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne na 41. PPG
w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

I Procedury zapobiegawcze

 1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby:
  1. zdrowe, bez objawów wskazujących zakażenie SARS-CoV-2,
  2. które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych,
  3. nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem pielgrzymki.
 2. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają identyfikatory.
 3. Podczas pielgrzymki pątnik ma zapewniony dostęp do wody, mydła, środków
  do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego, kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków
  do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).
 4. Podczas pielgrzymki funkcjonuje mobilny punkt medyczny z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do padania numeru telefonu komórkowego.

II Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa

 1. Pątnicy są zobowiązani do posiadania środków ochrony osobistej, w tym maseczki, środka do dezynfekcji rąk.
 2. Pątnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych
  (za wyjątkiem snu i posiłku), a także gdy niemożliwym jest zachowanie dystansu społecznego.
 3. Przynajmniej raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem trasy wykonywany jest pomiar temperatury (termometrem bezdotykowym). Organizator powinien uzyskać zgodę uczestnika na pomiar temperatury, jednak
  w przypadku odmowy, uczestnik zostanie wykluczony z pielgrzymki. Temperatura powyżej 37,5°C kwalifikuje do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki.
 4. Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą
  z mydłem.
 5. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.
 6. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją
  i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.
 9. Pątnicy zobowiązani są do posiadania swoich naczyń i sztućców, do wyłącznie indywidualnego użytku.
 10. Posiłki będą podawane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania wśród pielgrzymów

III Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pątnika

 1. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy
   i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub wezwać transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos.
 2. Należy powiadomić właściwą miejscowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.
 3. W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika zalecany natychmiastowy kontakt
  z numerem telefonu 999 lub 112.
 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

IV Celebracja Mszy Świętej

 1. W kościołach może być zajęte 75% miejsc (nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych).
 2. Uczestnicy liturgii powinni zasłaniać usta i nos oraz przestrzegać dystansu społecznego.
 3. Osoby pragnące przyjąć Komunię Świętą „na rekę”, w przypadku gdy nie jest wyznaczony szafarz, który podaję Komunię Świętą w ten sposób, powinny podejść do jako pierwsze do Komunii Świętej.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej

Zgoda na udział nieletniego/j w Pieszej Pielgrzymce Głogowskiej z wyznaczeniem opiekuna

Formularz ten jest przeznaczony dla osób, które do dnia wyruszenia pielgrzymki nie ukończyły 16 r. ż., tzn. urodzone po 02.08.2005 r.)


Załącznik nr 3
do Regulaminu Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej

Zgoda na udział nieletniego/j w Pieszej Pielgrzymce Głogowskiej

Formularz ten jest przeznaczony dla osób, które do dnia wyruszenia pielgrzymki ukończyły 16 r. ż., a nie ukończyły 18 r. ż., tzn. urodzone po 02.08.2003 r., a do 02.08.2005 r.)


Załącznik nr 4
do Regulaminu Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej

Klauzula informacyjna dot. ewidencji uczestników Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piesza Pielgrzymka Głogowska, 67-210 Serby, ul. Główna 80a.
 2. Kontakt odnośnie ochrony danych osobowych – pielrzymka.glogow@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w 41. Pieszej Pielgrzymce Głogowskiej w dniach 2-12 sierpnia br.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do czasu zamknięcia sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody, jednakże jej cofnięcie nie wpływa na legalność czynności jakie zostaną wykonane przed jej cofnięciem,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Pieszą Pielgrzymkę Głogowską na które są organizowane zapisy imienne.